Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

2. Consument heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).

3. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

4. Voor Consument geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Reevotec de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Consument hiervoor toestemming aan Reevotec en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.

5. Voorts geldt dat Consument het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Consument, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Wel is Consument gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.

6. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:

a. Het Product heeft ontvangen;
b. Het laatste Product heeft ontvangen indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
c. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
d. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode.

7. Indien Consument binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Reevotec het gehele door Consument betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten.

8. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Consument kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Consument is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Consument een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 12 (zegge: twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

9. Consument is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Consument zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Consument het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Consument besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Reevotec dit dan ook na te laten.

10. Consument is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 8 van dit Artikel genoemde handelswijze.

11. Consument kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Consument.

12. Reevotec is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Consument een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Consument de bestelling wenst te retourneren, kan Consument het retourformulier invullen. Het staat Consument ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Reevotec kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.

13. Indien Consument op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Reevotec om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Reevotec onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.